-
noise_monitoring_program
הודעות

search owner
חיפוש אתר:
Tuesday ,
-
None

גילת

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rain mm

לפני חלוקה לפלדי

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

פלג דפנה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

פלדי צפוני

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

פרשל פלדי דרומי

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.3 10.2 10.2 10.3 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

געתון

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Record mm 24539.00 24540.00 24541.00 24542.00 24543.00 24544.00 24545.00 24546.00 24547.00
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

חלזון-יסעור

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

חרוד-כביש 90

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9

מצפה רמון

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

ירקון-כביש להרצליה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

דן שמורת טבע

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0
Level None 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7

חרמון-כביש לכפר סאלד

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
Level None 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7 94.6 94.6 94.6

יבניאל

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
Level None 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

יהודיה-בית צידה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

ירדן במעלה גשר אריק

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Record mm 16932.00 16933.00 16934.00 16935.00 16936.00 16937.00 16938.00 16939.00 16940.00 16941.00
ספיקה מדודה M³/sec 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Level None -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
גובה מים מדוד cm 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

ירדן-גשר הפקק

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Level mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 59.4 59.4 59.4 59.4 59.3 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4

ירדן-שדה נחמיה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Level mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1

ירמוך

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Record mm 12879.00 12880.00 12881.00 12882.00 12883.00 12884.00 12885.00 12886.00 12887.00
ספיקה מדודה M³/sec 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
Level None 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6

משושים-דרדרה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

עורבים-להבות הבשן

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

שניר-כביש לדן

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3
Level mm 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
גובה מים מדוד cm 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8

ברקן-כפר גליקסון

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

דליה בת שלמה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0
Level None 0.0 0.0

עדה כביש

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

עדה-גבעת עדה

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

תנינים עמיקם

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec
Level mm
גובה מים מדוד cm

חיון

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6

קצב

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4

בית לחם

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Record mm 37806.00 37807.00 37808.00 37809.00 37810.00 37811.00 37812.00 37813.00 37814.00
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level None 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.0 10.0

השופט

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level None -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0 -9999.0
גובה מים מדוד cm 10.1 10.1 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1

ציפורי-תל עליל

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2

שורק הר טוב

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0
Level None 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
גובה מים מדוד cm 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5

שורק-יסודות

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
גובה מים מדוד cm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

אדוריים-גשר הרכבת

פרמטרים יחידות מקס מינ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ספיקה מדודה M³/sec 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Level mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0