-
Noise_Monitoring_Program
הודעות
  • נתוני המודלים נבחנו ונמצאו לא מדויקים, אנו עובדים על שיפור מערך החיזוי ונאפשר גישה לנתונים אלו בגרסאות הבאות.

LogInTitle

תחזית השיטפונות מוגדרת כהערכת המצב העתידי ואין פירושה ניבוי, ידיעה או רמיזה להתרחשתו הוודאית של מצב כלשהו. המשתמש במידע עושה זאת באחריותו ועל סמך שיקול דעתו בלבד