-
Noise_Monitoring_Program

LogInTitle

תחזית השיטפונות מוגדרת כהערכת המצב העתידי ואין פירושה ניבוי, ידיעה או רמיזה להתרחשתו הוודאית של מצב כלשהו. המשתמש במידע עושה זאת באחריותו ועל סמך שיקול דעתו בלבד