-
noise_monitoring_program
הודעות

פירוט אודות המידע המופיע באתר:

 

2.1: ספיקות מדודות

          בהם ישנן תחנות הידרומטריות משדרות. כאמור, הנתונים במפה הם של זרימות הנמדדות בפועל בנחלים.

          עוצמת הזרימה המדודה והחזויה במפות באה לידי ביטוי במדרג הצבעים (מקרא הצבעים מופיע במפות בצד שמאל למעלה):

צבע לבן - אין זרימה

צבע כחול – מסמל מצב של "זרימה באפיק". לא מצב של שיטפון

צבע ירוק – משמעו "זרימה חזקה" באפיק הנחל. זהו מצב של אזהרת שיטפון בפועל

צבע צהוב – משמעו "שיטפונות משמעותיים" בנחלים. זהו מצב של שיטפון בפועל

צבע כתום – משמעו "שיטפונות חמורים" בנחלים.        

צבע אדום – משמעו "שיטפונות חמורים ביותר"

מידת החומרה של הזרימה הבאה לידי ביטוי בצבעים מחושבת בעזרת סטטיסטיקה של הנתונים המדודים הנמצאים בשירות ההידרולוגי

(תקופת חזרה לספיקת שיא הינה חישוב סטטיסטי המציג על סמך כל רקורד המדידות הקיים בתחנה את הסיכוי לקבלת ספיקה על ציר הזמן).  

  2.2: ספיקות חזויות

        עבורם מספק מודל התחזית צפי לזרימות 72 שעות קדימה.

       בדומה לספיקות המדודות, גם כאן משתנים הצבעים בהתאם לעוצמת הזרימה החזויה והמקרא זהה. בעת מעבר עם העכבר על תחנה (מדודה וחזויה)

       יפתח כרטיס תחנה ובו שם התחנה וספיקת השיא החזויה בו ב-72 השעות הקרובות. לחיצה על הקצה השמאלי העליון של הכרטיס יפתח גרף של ספיקה מדודה או חזויה על ציר הזמן

      גם כאן ניתן לראות את נדירות תקופות החזרה על פי מדרג צבעים כאשר כל תחנה מקבלת צבע על פי תקופת החזרה לספיקה החזויה עבורה.

2.3: מפת משקעים חזויים

לחיצה על "מפת גשם" חזוי תפתח מפה כאשר לחיצה על "play" מצד ימין למעלה תפעיל אנימציה של משקעים חזויים ל-72 שעות קדימה.

 2.4: משקעים מדודים ממכ"מ "דלתון"

לחיצה על לשונית "מכ"מ דלתון" תפתח מפה ובה ניתן לראות בזמת אמת את המשקעים הנמדדים במכ"מ המופעל על ידי חב' "שח"מ-מקורות" עבור פרויקט הגברת המטר של רשות המים. המכ"מ נמצא בצפון הארץ, על יד הישוב דלתון.

 2.5: התראות ותחזית שבועית

בלשונית "התראות ותחזית שבועית ניתן למצוא מידע טקסטואלי אודות זרימות ושיטפונות אשר צפויים בימים בקרובים. לקראת אירועי שיטפונות הטקסט יתעדן במידת הצורך, לאור השינויים בתחזית.

תרשים 6: התראות ותחזית שבועית

 2.6: דוחות

לחיצה על לשונית "דוחות" תפתח דוחות שונים אשר מאפשרים לבצע חיתוך של נתוני המשקעים והזרימות, המדודים והחזויים ולהורידם כקובץ.

 2.6: הסתברויות

בלשונית "הסתברויות" ניתן למצוא סטטיסטיקה מפורטת של תקופות חזרה לספיקות שיא בהסתברויות שונות בנחלי ישראל, ספיקות שיא היסטוריות ידועות ומידע אודות נפחי זרימה בנחלים.

בנוסף ניתן למצוא באתר קישורים מועילים לאתרים של רשות המים, משרד החקלאות ורשויות הניקוז בהם ניתן למצוא נתוני גשם וספיקה מדודים.