-
noise_monitoring_program
הודעות

האתר לחיזוי שיטפונות בנחלים

אודות האתר

אתר זה מציג נתונים של ספיקות מדודות בפועל ותחזיות לזרימה בנחלים (שיטפונות) בזמן ובמרחב לצורך חיזוי שיטפונות בישראל. המידע מוצג במגוון דרכים: מפות, גרפים וטבלאות. כמו כן מוצגים נתוני משקעים מדודים וחזויים.

נתוני הזרימות המדודות בנחלים מתקבלים מרשת התחנות ההידרומטריות של השירות ההידרולוגי. במרבית התחנות הנתונים המדודים מתעדכנים כל שעה. נתוני המשקעים מתקבלים מרשת המדידה של האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ומתחנות רשות המים. תחנות משרד החקלאות משדרות בכל 10 דקות ותחנות רשות המים אחת לשעה.

הספיקות החזויות מבוססות על מודלים הידרומטאורולוגים מתקדמים אשר מפעיל השירות ההידרולוגי: WRF-Hydro (לכל הארץ), HMS-HEC ו-IHS-Hydro (לחלק מהאגנים).

קלט המשקעים עבור המודלים ההידרולוגים מקורו במגוון מקורות נתונים:

  • משקעים ורטיבות קרקע מהמודל האטמוספריWRF ברזולוציה של 3 ק"מ המבוסס על המודלים הגלובליים GFS ברזולוציה של 0.25 מעלות

           ו-ECMWF ברזולוציה של 0.1 מעלות (מועבר מהשירות המטאורולוגי)

  • נתוני משקעים ממכ"מ השמ"ט מתוקנים באלגוריתם מיוחד המשלב גם את נתוני תחנות הגשם של השמ"ט (מועבר מהשמ"ט)
  • אינטרפלציית מדי גשם של השמ"ט (מועבר מהשמ"ט)

התחזיות באתר הן לטווח של 72 שעות קדימה והן מתעדכנות 4 פעמים ביממה. התחזיות מבוססות על נתוני 00,06,12,18 GMT של המודלים הגלובליים. תוצאות מודל הWRF-Hydro המוצגות באתר כוללות את השינוי החזוי בגובה המים, הספיקה ונפח הגאות (ללא זרימות בסיס) ברזולוציה שעתית. מודל זה פותח במרכז האמריקאי לחקר האטמוספירה (NCAR). המודל משלב את תנאי האטמוספרה והקרקע (התנאים הפיזיים באגני ההיקוות השונים: הטופוגרפיה, השיפועים, המבנה הגיאולוגי, חבורות הקרקע ושימושי הקרקע) ומקיים היזון חוזר בניהם, כלומר האטמוספרה משפיעה על הקרקע והקרקע משפיע על האטמוספירה ועל תהליכי יצירת המשקעים.מודל זה הוא מהמתקדמים בעולם והיחיד בארץ המחשב גשם ונגר עילי במשולב, תוך השפעות הדדיות (פידבק). המודל רץ עבור כ- 170 נקודות חיזוי בכל רחבי הארץ. בכ-120 מתוכם קיימות תחנות הידרומטריות אשר מפעיל השירות ההידרולוגי ובכך ניתן לאמת את תוצאות המודל אל מול המדידות בפועל בתחנות.