-
Noise_Monitoring_Program

האתר לחיזוי שיטפונות בנחלים

   

אתר חיזוי השיטפונות של השירות ההידרולוגי

אתר זה מופעל על ידי השירות ההידרולוגי.

באתר מפורסמות מדידות של ספיקות וגשם ומפת תחזית שיטפונות.

נתונים מדודים:

מדידות של ספיקה בנחלים וגשם ממדי גשם ברחבי הארץ - זמין לכל המשתמשים.

מפת תחזית שיטפונות:

זמין למשתמשים מומחים מגופי החירום לאחר קבלת שם משתמש וסיסמה.

התחזית מופקת רק לקראת אירוע גשם העלול להוביל לשיטפונות ולאחר בחינת המודלים המטאורולוגים של השירות המטאורולוגי, המודלים ההידרולוגים של השירות ההידרולוגי, עיבוד הנתונים וקבלת החלטות לאחר התייעצות בין שני הגופים.

ככלל התחזית מורכבת ממפה וממלל. במפה מצוינת הסבירות להתרחשות שיטפון ועוצמתו ובמלל מופיע פירוט התחזית ותשקיף לימים הקרובים. בכל פרסום מצוינת תוקפה של המפה.

עדכונים ומיקוד יצאו בקבוצות הוואטסאפ הייעודיות ובמידת הצורך יפורסמו גם באתר.

 

סבירות: הסיכוי להתרחשותו של אירוע.

רמת הסבירות משמעות
סבירות נמוכה מאוד גשם משמעותי צפוי בקרבה ועלול להגיע גם לאזור / לא צפוי גשם אך קיימים תנאים להתפתחות מהירה של גשם משמעותי
סבירות נמוכה צפוי גשם חלש באזור אך הוא עלול להתחזק ולהוביל לשיטפונות
סבירות בינונית צפוי גשם משמעותי באזור שיכול להוביל לשיטפונות
סבירות גבוהה צפוי גשם משמעותי שיוביל לשיטפונות בוודאות גבוהה

 

עוצמה: עוצמת השיטפון החזוי נקבעת לפי תקופת החזרה המוערכת ( חריגות האירוע, משך הזמן הממוצע בין הופעות של אירועים ששיאיהם גבוהים לפחות כמו זה של האירוע הנדון).

עוצמה תקופת חזרה משמעות
עוצמה נמוכה 2 שנים > זמן חזרה זרימה בערוצים
עוצמה בינונית 10 שנים > זמן חזרה ≥ 2 שנים חשש קל לעליית נחלים על גדותיהם במקומות המועדים
עוצמה גבוהה 20 שנים > זמן חזרה ≥ 10 שנים חשש כבד לעליית נחלים על גדותיהם במקומות המועדים
עוצמה קיצונית זמן חזרה ≥ 20 שנים צפי לעליית נחלים על גדותיהם במקומות המועדים

הערות:

1. בכל נחלי מזרח הארץ ודרומה ישנה סכנה ממשית בכניסה לערוצי נחלים, וחשש מחסימת כבישים גם בעוצמה נמוכה.

2. הספיקה המתאימה לכל אגן ועוצמת שיטפון מופיעה בלשונית מידע תחת הסתברויות ובגרפים המשוייכים לתחנות המדודות (תחת לשונית נתונים מדודים - ספיקה מדודה).